BLOG
Educate yourself on technology, control technology, products, testing , information and more. Check out our diverse blog topics and enhance your knowledge of our technology.


All Infection Prevention Control

รพ.บำรุงราษฎร์ชูยุทธศาสตร์รับมือโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชูยุทธศาสตร์รับมือโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ เปิด 5 หัวใจระบบบริหารบุคลากร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดบ้านให้คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมมาตรการกักกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่แบบครบวงจร ทุ่มเทศึกษาวิจัยโรคเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมคาดการณ์และเฝ้าระวังล่วงหน้า เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการด้านปฎิบัติการและผู้อำนวยการด้านคุณภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เผยว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทั้งโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งระบาดในมนุษย์ หรือโรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม่ แม้กระทั่งเกิดจากเชื้อโรคที่กลายพันธุ์
CONTINUE READING

องค์การอนามัยโลกยก รพ. จุฬาฯ เป็นศูนย์วิจัยโรคติดต่อ

ตามความเชื่อที่ว่าในช่วงฤดูร้อนโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่น่าเป็นห่วงไม่เป็นความจริง ทั้งนี้เนื่องจากอุบัติการณ์ของสุนัขบ้าพบได้ตลอดเวลา แม้ว่าหน่วยงานของ กทม. ที่เกี่ยวข้องได้เร่งพื้นที่เชิงรุกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและทำหมันสัตว์เลี้ยงให้ฟรี รวมทั้งเตรียมทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ก็มิได้หมายความว่าเจ้าของสุนัขจะเพิกเฉยรอให้หน่วยงานราชการมาให้บริการฟรีเท่านั้น จำเป็นต้องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขทุกตัวตั้งแต่อายุ 3 เดือนและเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันไม่ให้มีประชาชนต้องเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้รายงานล่าสุดจากสำนักอนามัย กทม. พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าของปี 2552 เพียงแค่ 3 เดือนมีจำนวนถึง 3 ราย ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจาก 2 ปีที่ผ่านมา ที่พบผู้เสียชีวิตเพียงปีละ 1 รายเท่านั้น
CONTINUE READING

โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ใหญ่

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนของผู้ป่วยใน อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 - ธันวาคม พ.ศ. 2555 ลักษณะของผู้ป่วยและผลการเพาะเชื้อจากเสมหะ เพื่อหาเชื้อสาเหตุและการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีจำนวน 540 คน อายุเฉลี่ย 65 ปี ร้อยละ 54 เป็นเพศชาย ค่ามัธยฐานของระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลคือ 21 วัน ผลเพาะเชื้อจากเสมหะพบเชื้อสาเหตุสูงสุด 4 ชนิด
CONTINUE READING

ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะพุ่งสถิติปี 53 ตาย 3.84 หมื่นราย

พบปัญหาเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะมากขึ้น เหตุจากการใช้ยาฯ มากเกินความจำเป็น พบคนไทยติดเชื้อดื้อยาฯ ปีละกว่า 1 แสนคน ใช้เวลารักษาตัวนานขึ้นรวมกันปีละกว่า 3 ล้านวัน ยอดผู้ป่วยติดเชื้อชนิดดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 5 ชนิด ปี 2553 เสียชีวิต 38,481 ราย แซงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรปีละกว่า 4 หมื่นล้าน คุมเข้มมาตรฐานการเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ รณรงค์ประชาชนใช้อย่างถูกต้อง
CONTINUE READING